T.C. Gençlik ve spor bakanlığı gençlik hizmetleri genel müdürlüğü   gençlik merkezleri arası türk müziği yarışma talimatı     birinci bölüm genel hükümler   amaç madde 1- bu talimatın amacı; gençlik ve spor bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan türk müziği yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemektir.   Kapsam madde 2- bu talimat; gençlik ve spor bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan türk müziği yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.    Dayanak madde 3- bu talimat; 638 sayılı gençlik ve spor bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   Tanımlar madde 4- bu talimatta yer alan; bakanlık: gençlik ve spor bakanlığı’nı, genel müdürlük: gençlik hizmetleri genel müdürlüğünü, genel müdürlük düzenleme kurulu: gençlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişileri, il düzenleme kurulu: il müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden oluşan ve türk müziği yarışmalarını düzenlemek ve organizasyonla ilgili işleri yürüten il kurulunu, seçici kurul: il, grup ve türkiye finalinde yarışacak gençlerin performansını değerlendirecek üyelerden oluşturulan kurulu, sorumlu yönetici/il türk müziği sorumlusu: il müdürlüğünce belirlenen; düzenleme kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri, seçici kurul üyeleri: türk müziği alanında uzman veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatçı olan kişilerden seçilen üyeleri, il birinciliği: il birincilerinin belirlendiği yarışmaları, grup birinciliği: grup birincilerinin belirlendiği yarışmaları, türkiye finali: grup yarışmalarından gelen birinciler arasından türkiye birincilerinin belirlendiği yarışmayı, katılımcı: gençlik merkezlerine kayıtlı olan ve yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan kişileri, değerlendirme belgesi: seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,  ifade eder           ikinci bölüm yarışmalar   yarışma katılma şartları madde 5- gençlik merkezleri arası türk müziği yarışmalarına gençlik merkezlerine üye 14-29 yaş aralığındaki (2003 ile 1988 yılı arası) tüm gençler başvurabilirler.   Yarışma kategorileri madde 6- gençlik merkezleri arası türk müziği yarışmaları; 1) 18 – 21 (1999 yılı doğumlular ve 1996 yılı doğumlular), 2) 22 – 29 (1997 yılı doğumlular ve 1988 yılı doğumlular), kategorilerinde; türk halk müziği, türk sanat müziği ve geleneksel türk müziği dallarında, ‘bayan solo ses/erkek solo ses ve solo çalgı dallarında düzenlenecektir.   Yarışma basamakları madde 7- 1) yarışmalar; a) il birinciliği yarışması, b) grup birinciliği yarışması, c) türkiye yarı finali yarışması, d) türkiye finali yarışması      olarak 4 (dört) basamakta gerçekleştirilecektir. 2) Bu kapsamda; a) il birinciliği yarışması; il düzenleme kurulları tarafından 2017 yılı şubat ayında yapılır. Birinci olan kişi, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır. B) grup birinciliği yarışması; genel müdürlükçe 2017 mart, nisan ve mayıs aylarında düzenlenir. Birinci olan kişi mayıs ayında yapılacak türkiye finali yarışmalarına katılmaya hak kazanır. C) türkiye finali ve yarı final yarışması; 2017 mayıs ayı içerisinde genel müdürlükçe düzenlenir.   Yarışmacılar madde 8- 1) yarışmaya katılacak gençlerin gençlik merkezi üyesi olması zorunludur. Üye olmayanlar üyelik işleminin ardından katılabilir. 2) İl birinciliği aşamasında kategori birincileri olan gençler grup finaline, grup finalinde de kategori birincileri olanlar türkiye finali’ne katılmaya hak kazanır. 3) Katılımcılar; il yarışmasında icra ettiği eseri grup yarışması ve türkiye finalinde değiştirebilme hakkına sahiptir. (İcra edilecek eser 3 aşamada da katılımcının talebi doğrultusunda değiştirilebilir ancak eser değişikliği grup yarışmasından önce düzenleme kuruluna sözlü olarak bildirilmesi gerekir.) 4) 2017 Yılı türk müziği yarışmasına önceki yıllarda derece almış performanslardan sadece türkiye finalinde birinci olanlar tekrar katılamaz. İkinci ve üçüncü olanlar ise yeniden katılma hakkına sahiptir. Geçmiş yıllarda türkiye birinciliği elde ettiği halde yaş kategorisinden bir üst kategoriye geçen yarışmacılar tekrar başvurma hakkına sahiptir.             Yarışma takvimi madde 9- gençlik merkezleri arası türk müziği yarışmalarının il birinciliği ayağı 2017 yılı şubat ayında yapılacaktır. Grup finalleri ile türkiye finali’nin yapılacağı iller ve tarihleri ise aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.                    Yer tarih 1 doğu anadolu bölge finali malatya 21 mart 2017 2 iç anadolu bölge finali eskişehir 28 mart 2017 3 güneydoğu anadolu bölge finali gaziantep 04 nisan 2017 4 karadeniz bölge finali samsun 11 nisan 2017 5 marmara bölge finali bursa 18 nisan 2017 6 ege bölge finali izmir 25 nisan 2017 7 akdeniz bölge finali antalya 03 mayıs 2017 8 türk müziği yarı final ankara 14 mayıs 2017 9 türkiye finali ankara 15 mayıs2017                  yarışmalar madde 10- 1) türkiye finali öncesi düzenlenecek olan yarı finale grup finallerinde derece alan tüm kategorilerdeki yarışmacılar katılacaktır. Yarı finalde her kategoride en iyi puanı alan ilk 3 kişi türkiye finaline katılmaya hak kazanacaktır. Yarı finalde elenen gençler ile il sorumluları türkiye finalini izleyecek ve final bitimine müteakip illerine döneceklerdir. 2) Grup yarışmalarından bir önceki gün yöneticiler ile teknik toplantı yapılacaktır. Mücbir sebepler dışında toplantıya katılmayan kişiler yarışmaya alınmayacaktır. Teknik toplantılar ev sahibi illerdeki bir gençlik merkezinde yapılacak olup saatleri genel müdürlük düzenleme kurulu tarafından il sorumlularına bildirilecektir. 3) Katılımcıların grup finallerindeki sahne sırası genel müdürlük düzenleme kurulu tarafından belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır. Genel müdürlük düzenleme kurulu gerekli gördüğü zorunlu hallerde değişiklik yapabilir. 4) Katılımcılar yarışma gününden 1 gün önce yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova alacaktır.   Yarışma başvurusu madde 11- 1) gençlik merkezleri arası türk müziği yarışmalarının duyuruları 2016 yılı aralık ve 2017 ocak aylarında yapılacak olup bu tarih aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder. 2) Yarışmanın başvuru süresi illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; il yarışmasının yapılacağı tarihi şubat ayı sonu olarak seçen iller hazırlık sürecini göz önüne alarak başvuru süresini şubat sonuna kadar uzatabilir. 3) Yarışma başvuruları ise gençlik merkezleri arası türk müziği yarışma talimatnamesi’nin ek-1’ine göre yapılacaktır. Başvurular; il düzenleme kurulu ve illerdeki türk müziği sorumluları tarafından alınacaktır. İl düzeyinde birinci olan kişilere ilişkin olarak sonuç bildirme formu (ek-5) düzenlenerek grup yarışmalarının yapılmasından 10 gün öncesine kadar etkinlikler@gsb.Gov.Tr adresine elektronik olarak gönderilecektir.     Seçici kurul üyeleri ve yarışmaların değerlendirilmesi madde 12- 1) yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu kurul; il birinciliği, grup birinciliği ve türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır. 2) İl birinciliği safhasından görev yapacak seçici kurul üyeleri il düzenleme kurulu tarafından seçilen ve üç (3) üyeden oluşan kuruldur. Söz konusu kurul il müdürlüklerince belirlenir ve jüri görevi yapmak üzere kurul tarafından oluşturulan ekipte gençlik merkezi müzik eğiticileri, meb’e bağlı okullardaki müzik öğretmenleri veya alanında uzman akademisyenlerden oluşan 3 kişilik bir heyet bulunabilir.  Grup birinciliği ve türkiye finali seçici kurulları; genel müdürlük tarafından alanında uzman kişiler arasından seçilen, en az 3 üyeden oluşan kuruldur. 3) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır. 4) Seçici kurul üyeleri; yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesini yaparak, sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler. 5) Seçici kurul üyeleri kişilerin performansını ek-3’te yer alan değerlendirme belgesine göre yapacaktır.   Genel esaslar madde 13- 1) yarışmalar, genel müdürlükçe hazırlanan türk müziği yarışması talimatına göre yapılır. 2) Yarışma yerleri ve tarihleri; il birinciliği yarışmalarında il müdürlükleri tarafından, grup birinciliği ve türkiye finali yarışmalarında ise 9. Maddede belirtildiği tarihlerde düzenlenecektir. (Genel müdürlük, gerekli gördüğü takdirde 9. Maddede yer alan tarih ve illeri değiştirebilir.)    3)  Yarışmacıların her ne sebeple olursa olsun sahnede ve sahne öncesi/sonrasında: türkiye cumhuriyeti devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçılık yapan ve ırkçı söylemler barındıran, argo veya küfür bulunan, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, siyasi içerik ve siyasi eleştiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı öven/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve eylemlerde bulunamaz. Bulunduğu takdirde ise diskalifiye edilecektir. 4) Yarışmaya başvuru için gençlik merkezlerine kayıtlı olmak zorunlu olup, özel teşebbüs ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez. 5) İlde birden fazla gençlik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği yarışmalarına ayrı ayrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen belirlenmiş kategorilerin her birinden bir kişi katılabilir. 6) İl yarışmalarında dereceye giren katılımcıların bilgileri grup yarışmalarından en geç 10 gün önce genel müdürlüğe gönderilecektir. 7) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurulu üyeleri yetkilidir.               Özel esaslar madde 14- 1) solo kız – solo erkek ses yarışması; a) bu yarışma, geleneksel türk müziği türlerine yönelik yapılır. Bu kategoride eserin giriş kısmı olan intro kısaltılacak ve eserde tekrar edilen yerler bir defa okunacaktır. Uygulamaya yönelik gerekli provalar yarışmadan bir gün önce yapılacaktır. B) bu kategoride, geleneksel türk müziği türlerinden usulsüz (serbest) ölçü ile icra edilen uzun hava, gazel, kaside gibi türler münferit olarak icra edilebilir. Eser seçimlerinde trt ve kültür turizm bakanlığı repertuarı zorunlu değildir. Ancak performe edilecek eser kültürümüzün bir parçası olan eserlerden seçilmeli, özellikle de arabesk/fantezi türünde bir eser olmamalıdır. Seçilen eser arabesk/fantezi türüne yakınsa genel müdürlük eserin değiştirilmesini isteyecektir. C) geleneksel türk müziği türlerinden usullü (ritimli) eserler okunurken, başta veya kıtalar arasında uzun hava, gazel, kaside gibi serbest türlerden örnekler yer almamalıdır.      Ç) soliste tüm çalgıların eşlik etmesi zorunludur. Solistin, kendisi çalıp okumak istediği durumlarda ise isteği halinde çalgı grubu kendisine eşlik etmeyecek ancak soliste herhangi bir artı puan da verilmeyecektir. Solistin çalmasındaki hatalar ise kendisine ait olduğundan teknik bir sebeple yapacağı itirazlar da kabul edilmeyecektir. D) değerlendirmede, ilgili müzik türünün ağız, yöresel icra, üslup, tavır ve yorum özelliklerine önem verilir.      2) Solo çalgı yarışması; a) bu yarışma, geleneksel türk müziği türlerine ve icrasına yönelik yapılır. Süre 5 dakikadır. Eser sayısı 1 ile sınırlıdır. B) bu kategoride, geleneksel türk müziğinin usullü (ritimli) türlerinden eserler seslendirilir. C) geleneksel türk müziği türlerinden açış, taksim gibi usulsüz (serbest) ölçülü formlardan seçilen icralar, tek başına seslendirilemez. Ancak, yarışma süresi içerisinde seslendirilecek ritimli ezgilerin başında ya da arasında serbest formların icrası mümkündür.      Ç) solo çalgı, tek başına icra yapar. D) değerlendirmede, ezgi önemli bir unsur olduğundan vurmalı çalgılar, solo çalgı kategorisine katılamaz. E) değerlendirmede, ilgili müzik türünün yöresel icra, üslup, tavır ve yorum özelliklerine önem verilir. F) teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurul üyeleri yetkilidir. G) yarışmacılar hem solo erkek/kız ses hem de solo çalgı dallarında, il, grup ve türkiye finaline farklı eserle katılabilir. Eser değişikliği yarışmalardan en az bir gün önce düzenleme kurulu üyelerine bildirilir.   Mali yükümlülükler madde 15-           1) gençlik merkezleri arası kısa oyun yarışmaları il birinciliği aşamasında ihtiyaç duyulacak dekor, ses ve sahne sistemleri, jüri hizmetleri, nakliye vb. İhtiyaçlar genel müdürlüğün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.           Jüri hizmetleri: katılımcı kişilerin performanslarını puanlama hizmeti ile jüri üyelerine program sonuna verilecek teşekkür plaketini kapsamaktadır.           2) İl birinciliği safhasına katılan kişilerin dekor masrafları için ödenek kullanılmayacak olup bu safhada birinci olarak grup finallerine katılmaya hak kazanan ekibin dekor kostüm ve nakliyesi için genel müdürlüğün gönderdiği ödenek kullanılacaktır.           3) Grup finallerine katılan illerin iaşe (yemek) ve ibateleri (konaklama) genel müdürlükçe karşılanacak olup grup yarışmalarına katılacak illerin gidiş-dönüş yol harcırahları ile gidiş-dönüş gündelikleri il müdürlükleri 2017 yılı bütçesinden karşılanacaktır.           4) Grup finalleri ve türkiye finaline katılacak görevli ve yarışmacılara 6245 sayılı harcırah kanuna göre ödemeler yapılacaktır.           5) Konaklama yarışma tarihinden 1 gün öncesini kapsayacak olup yarışma bittikten sonra katılımcılar ayrılacaktır. Yarışmanın yapıldığı gün konaklama yapılmayacaktır.           * Doğu ve güneydoğu anadolu grup yarışmalarında konaklamalar 2 gün şeklinde olacaktır.     Üçüncü bölüm değerlendirme, itiraz, ödüller, disiplin suçları ve cezaları   değerlendirme  madde 16- (1)bütün kategorilerdeki yarışmalarda, değerlendirme belgesinin kullanılması zorunludur. Değerlendirme belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme belgesi; teknik (50 puan), yorum (35 puan) ve hazır bulunuşluk (15 puan) ana başlıkları olmak üzere üç boyutta puanlamaya tabi tutulur. (Ek- 3)     değerlendirme belgesi teknik (%50) puan yorum (%35) puan hazır bulunuşluk (%15) puan ritmik bütünlük 10 müzikalite 20 akort 5 entonasyon 10 üslup 15 sahne disiplini-kıyafet 5 tavır 10     eser seçimi 5 çalma ve söyleme uyumu 10         notaya uygunluk 10         toplam 50 toplam 35 toplam 15 tablo-1. Değerlendirme belgesi           1)teknik: değerlendirme aşamasının 50 puanlık dilimini kapsar. Teknik boyutta bulunan her alt değerlendirme kategorisi, 10 puan üzerinden değerlendirilir. A) ritmik bütünlük: eserdeki tartışsal öğelerin, belli bir düzen ve kontrol çerçevesinde icra edilip bitirilebilme becerisidir. B) entonasyon: seslerin, doğru frekans değerlerinde ve işitme aralığında seslendirilmesidir. C) tavır: eserlerin ifadelendirilmesinde, yöresel kimliklerin ve karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan biçimsel özelliklerin icrada belirtilmesidir.      Ç) çalma ve söyleme uyumu: eserin icra edilmesinde, çalgı topluluğunun ya da seslendirenlerin birbirleri ile olan uyumudur. D) notaya uygunluk: eserin, seçici kurul üyelerine sunulan notasına uygun icra edilmesidir. 2) Yorum: değerlendirme aşamasının 35 puanlık dilimini kapsar. Yorum boyutunda bulunan müzikalite kategorisi 20 puan, üslup kategorisi ise 15 puan üzerinden değerlendirilir. A) müzikalite: bir müzik eserinin anlamlandırılması ve dinleyenlere en iyi şekilde aktarılması, icracıların müziğin dinamiklerini (hız, gürlük, nüanslar) nitelikli ve uyumlu bir biçimde uygulamasıdır. B) üslup: sanatçıya, yöreye ya da esere özgü renk, anlatım biçimi, tarz ve söyleyiş özelliği, biçem. 3) Hazır bulunuşluk: değerlendirme aşamasının 15 puanlık dilimini kapsar. Hazır bulunuşluk boyutunda bulunan her alt değerlendirme kategorisi, 5 puan üzerinden değerlendirilir. A) akort: eser icrasında tüm çalgıların kendi içerisinde ve birbirleri ile olan ses uyumudur. B) sahne disiplini-kıyafet: katılımcıların sahnedeki hal, eda, tavır, kılık kıyafet, sahneye yerleşme düzeni gibi tüm yarışma performansları boyunca uyguladıkları davranışlar. C) eser seçimi: katılımcıların yarışma şartnamesinde belirtilen eserler arasından performanslarına ve seçtikleri eserdeki anlatımı aktarabilme becerilerine yönelik eserleri belirlemesi ve eserin zorluk derecesidir. İtirazlar madde 17- 1) itirazlar, bu talimatnameye ekinde yer alan itiraz dilekçeleri (ek-4) ile düzenleme kuruluna yapılır. 2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez ve reddedilir. 3) İtirazlar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itirazlar geçersiz sayılır. 4) Yarışmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu sürede yapılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz. 5) İtirazlar, sorumlu yöneticiler tarafından yapılır. 6) Seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.   Ödüller madde 18- 1) il birinciliği yarışmalarında il birincisi olan gruplara il müdürlüklerinin uygun gördüğü ödül verilir. Ödül için yapılan harcamalar genel müdürlüğün gönderdiği ödenekten karşılanır. 2) Grup yarışmalarında ilk 3’e giren gruplara başarı belgesi ve plaket verilir. 3) Türkiye finalinde başarı belgesi ve plaketin yanı sıra genel müdürlüğün uygun göreceği ödüller verilir.   Disiplin suçları ve cezalar madde 19- 1) yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı; a) duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin, b) müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenlerin, c) sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların, d) organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların, e) başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin, f) yarışma talimatının genel esaslar başlıklı 13 üncü maddenin 3’üncü bendinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanların, yarışma hakları elinden alınır. Genel müdürlük düzenleme kurulu kararıyla kişiler diskalifiye edilir. 2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; genel müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar. 3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklar da bir (1) yıl süreyle yarışmaya katılamazlar. 4) Yarışma sonucunda genel müdürlük tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.     Dördüncü bölüm genel müdürlük ve il müdürlükleri tarafından yapılacak işler madde 20- grup, yarı final ve final yarışmalarında genel müdürlük tarafından; grup yarışmaları ve türkiye finalini düzenleme, salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi, profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi, sunum-sunucu hizmeti işi, 5)   jüri ve puanlama hizmeti, 6)   ikram hizmetleri, 7)   video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi, 8)  ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi, 9)  tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi, 10)konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir.   Grup yarışmasının düzenlendiği il müdürlüğü tarafından yapılacak işler: madde 21- 1) yarışmalar günü yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) koordinatör gençlik merkezi müdürü, ildeki tüm gençlik merkezi müdürleri ve liderleri yarışma salonunda hazır bulunacaktır. (İl müdürlüğü personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazırlayacakları yaka kartı yarışma süresince boyunda asılı duracaktır.) 2) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirlerinin ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir. 3) Yarışmalar için düzenlenecek teknik toplantının yapılacağı yeri ayarlayarak, yarışma tarihinden en az 10 gün önce genel müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en kısa sürede katılımcı illere de iletilecektir. 4) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik için yeterli sayıda personel bulunduracaktır. 5) Organizasyona katılacak illere birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il için bir gençlik lideri rehberlik yapacaktır.) 6) Yarışmanın düzenleneceği gün olası tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye getirme işlerini gerçekleştirecektir. Katılımcı il müdürlükleri tarafından; madde 22- il birinciliği yarışmalarını düzenleme, 2) yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya ve kura çekimine, il ekibi sorumlu yöneticisinin katılımı sağlama, 3) grup yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası yaptırma, 4) yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda d-2 belgesi olan ve en az 2012 model otobüs/otobüsler ayarlama, 5) yarışmanın duyurusunu işlemleri yapılacaktır.   İl müdürlükleri diğer yükümlülükleri madde 23- 1) organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları yapacak,(radyo,tv,sosyal medya) 2) toplulukların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün topluluklara tahsis edilmesinin sağlanması, 3) imkânları ölçüsünde, seçici kurul üyelerinin barınması ve beslenmesi konusunda yardımcı olunması, 4) yarışmalara katılacak illere birer lider görevlendirilmesi, 5) yarışma programı ve teknik toplantının yapılacağı yer, yarışma tarihinden önce grup/final yarışmasına katılacak illere duyurulması, 6) sahne ve ses düzenini yaptırarak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbiri alınması, 7) organizasyonla ilgili video ve fotoğraf çekimleri yaptırarak, kayıtları ve fotoğrafları yarışmadan en geç 2 gün sonra genel müdürlüğe göndereceklerdir.   Düzenleme kurulları görevleri madde 24- 1) il birinciliği yarışması düzenleme kurulu;     görevleri; a) sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak, b) seçici kurul üyelerini belirlemek, c) yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. Hazırlıkları tamamlamak, d) yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak, e) talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar vermek, f) grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme formu ve il yarışması tutanağına uygun şekilde tanzim ederek, genel müdürlüğe göndermek.   2) Grup birinciliği ve türkiye finali yarışması düzenleme kurulları;     görevleri; a) organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır. Bu kapsamdan yarışmalardan bir gün önce il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yapmak, b) yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak(teknik bir sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek) c) seçici kurul üyeleri hakkında değerlendirme notu veya düşüncesini genel müdürlüğe bildirmek, d) yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak genel müdürlüğe teslim etmek.               Beşinci bölüm talimatnamede hüküm bulunmayan haller madde 25- bu talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya genel müdürlük düzenleme kurulu yetkilidir.                                                                                                                                                                                                                                                        Ek-1   gençlik merkezleri arası türk müziği solo ses (solist), solo çalgı yarışması   başvuru formu yarışmacının ili/gençlik    merkezi   cep tel   adı soyadı   e-posta   doğum tarihi   çalgı aleti   eserin adı   eserin türü     yarışmak istenilen kategoriler     kategori     dalı   yarışılmak istenilen kategoriler (birden fazla kategori işaretlenebilir)                            18-21 yaş       solo kız ses     solo erkek ses     solo çalgı                                                                                      22-29 yaş       solo kız ses     solo erkek ses     solo çalgı                                                                                                                                                                                               not:  1) bu form en geç ……./……./ 2017  Tarihine kadar bağlı olduğunuz gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü’ne veya en yakın gençlik merkezi müdürlüğü’ne elden, posta veya e-posta yolu ile ulaştırılacaktır. 2) Eserin türü" başlıklı bölüm türkü ise "thm", sanat müziği ise "tsm", geleneksel türk müziği ise "gtm" olarak yazılacaktır.   Ek -2     gençlik merkezleri arası türk müziği yarışması   çalgı listesi               tezeneli-mızraplı çalgılar   yaylı çalgılar     tar ud cümbüş kanun lavta tambur bağlama ailesi a) bas b) divan c) meydan d) tanbura e) çöğür f) cura     keman kemane kemança karadeniz kemençesi ıklığ rebab tırnak kemençe (klasik kemençe) bas kemane tanbur viyolonsel viyola     nefesli çalgılar     vurmalı çalgılar   kaval (dilli-dilsiz) mey ney sipsi tulum zurna argun çığırtma zambır klarnet çifte   asma davul koltuk davulu bendir def maşa zilli masa zil darbuka kaşık goşe nağara sanduka erbane kudüm daire nakkare                                                                                                                                                tuşlu çalgılar   garmon akordeon                                                                                                                                                                                                      ek-3 türk müziği yarışmaları değerlendirme formu yarışmacının ili   yarışma kategorisi   katılımcı adı soyadı   eserin adı   yaş grubu         kriterler yüzde puanı hazır bulunuşluk % 15   sahne disiplini, kıyafet 5   akort 5   eser seçimi 5   teknik % 50   ritmik bütünlük 10   entonasyon 10   tavır 10   çalma ve söyleme 10   notaya uygunluk 10   yorum %35   müzikalite 20   üslûp 15   genel toplam 100     açıklama     seçici kurul üyesinin         adı - soyadı           imzası                           ek -4         itiraz dilekçesi örneği                                                             gençlik hizmetleri genel müdürlüğü türk müziği düzenleme kurulu başkanlığına             itiraz eden kurumun adı                   :   sorumlu yöneticinin adı - soyadı  :   itiraz konusu                                          :         itirazın dayandığı kurallar                      :   ilgili maddesi                                          :   istek                                                             :                         sorumlu yöneticinin   imzası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ek-5 …………….. Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü sonuç bildirme formu    il ekibi sorumlu yöneticisinin   adı-soyadı         görevi           cep telefonu         e-mail adresi           kategori t.C. Gençlik ve spor bakanlığı gençlik hizmetleri genel müdürlüğü   gençlik merkezleri arası türk müziği yarışma talimatı     birinci bölüm genel hükümler   amaç madde 1- bu talimatın amacı; gençlik ve spor bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan türk müziği yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemektir.   Kapsam madde 2- bu talimat; gençlik ve spor bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan türk müziği yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.    Dayanak madde 3- bu talimat; 638 sayılı gençlik ve spor bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   Tanımlar madde 4- bu talimatta yer alan; bakanlık: gençlik ve spor bakanlığı’nı, genel müdürlük: gençlik hizmetleri genel müdürlüğünü, genel müdürlük düzenleme kurulu: gençlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişileri, il düzenleme kurulu: il müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden oluşan ve türk müziği yarışmalarını düzenlemek ve organizasyonla ilgili işleri yürüten il kurulunu, seçici kurul: il, grup ve türkiye finalinde yarışacak gençlerin performansını değerlendirecek üyelerden oluşturulan kurulu, sorumlu yönetici/il türk müziği sorumlusu: il müdürlüğünce belirlenen; düzenleme kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri, seçici kurul üyeleri: türk müziği alanında uzman veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatçı olan kişilerden seçilen üyeleri, il birinciliği: il birincilerinin belirlendiği yarışmaları, grup birinciliği: grup birincilerinin belirlendiği yarışmaları, türkiye finali: grup yarışmalarından gelen birinciler arasından türkiye birincilerinin belirlendiği yarışmayı, katılımcı: gençlik merkezlerine kayıtlı olan ve yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan kişileri, değerlendirme belgesi: seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,  ifade eder           ikinci bölüm yarışmalar   yarışma katılma şartları madde 5- gençlik merkezleri arası türk müziği yarışmalarına gençlik merkezlerine üye 14-29 yaş aralığındaki (2003 ile 1988 yılı arası) tüm gençler başvurabilirler.   Yarışma kategorileri madde 6- gençlik merkezleri arası türk müziği yarışmaları; 1) 18 – 21 (1999 yılı doğumlular ve 1996 yılı doğumlular), 2) 22 – 29 (1997 yılı doğumlular ve 1988 yılı doğumlular), kategorilerinde; türk halk müziği, türk sanat müziği ve geleneksel türk müziği dallarında, ‘bayan solo ses/erkek solo ses ve solo çalgı dallarında düzenlenecektir.   Yarışma basamakları madde 7- 1) yarışmalar; a) il birinciliği yarışması, b) grup birinciliği yarışması, c) türkiye yarı finali yarışması, d) türkiye finali yarışması      olarak 4 (dört) basamakta gerçekleştirilecektir. 2) Bu kapsamda; a) il birinciliği yarışması; il düzenleme kurulları tarafından 2017 yılı şubat ayında yapılır. Birinci olan kişi, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır. B) grup birinciliği yarışması; genel müdürlükçe 2017 mart, nisan ve mayıs aylarında düzenlenir. Birinci olan kişi mayıs ayında yapılacak türkiye finali yarışmalarına katılmaya hak kazanır. C) türkiye finali ve yarı final yarışması; 2017 mayıs ayı içerisinde genel müdürlükçe düzenlenir.   Yarışmacılar madde 8- 1) yarışmaya katılacak gençlerin gençlik merkezi üyesi olması zorunludur. Üye olmayanlar üyelik işleminin ardından katılabilir. 2) İl birinciliği aşamasında kategori birincileri olan gençler grup finaline, grup finalinde de kategori birincileri olanlar türkiye finali’ne katılmaya hak kazanır. 3) Katılımcılar; il yarışmasında icra ettiği eseri grup yarışması ve türkiye finalinde değiştirebilme hakkına sahiptir. (İcra edilecek eser 3 aşamada da katılımcının talebi doğrultusunda değiştirilebilir ancak eser değişikliği grup yarışmasından önce düzenleme kuruluna sözlü olarak bildirilmesi gerekir.) 4) 2017 Yılı türk müziği yarışmasına önceki yıllarda derece almış performanslardan sadece türkiye finalinde birinci olanlar tekrar katılamaz. İkinci ve üçüncü olanlar ise yeniden katılma hakkına sahiptir. Geçmiş yıllarda türkiye birinciliği elde ettiği halde yaş kategorisinden bir üst kategoriye geçen yarışmacılar tekrar başvurma hakkına sahiptir.             Yarışma takvimi madde 9- gençlik merkezleri arası türk müziği yarışmalarının il birinciliği ayağı 2017 yılı şubat ayında yapılacaktır. Grup finalleri ile türkiye finali’nin yapılacağı iller ve tarihleri ise aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.                    Yer tarih 1 doğu anadolu bölge finali malatya 21 mart 2017 2 iç anadolu bölge finali eskişehir 28 mart 2017 3 güneydoğu anadolu bölge finali gaziantep 04 nisan 2017 4 karadeniz bölge finali samsun 11 nisan 2017 5 marmara bölge finali bursa 18 nisan 2017 6 ege bölge finali izmir 25 nisan 2017 7 akdeniz bölge finali antalya 03 mayıs 2017 8 türk müziği yarı final ankara 14 mayıs 2017 9 türkiye finali ankara 15 mayıs2017                  yarışmalar madde 10- 1) türkiye finali öncesi düzenlenecek olan yarı finale grup finallerinde derece alan tüm kategorilerdeki yarışmacılar katılacaktır. Yarı finalde her kategoride en iyi puanı alan ilk 3 kişi türkiye finaline katılmaya hak kazanacaktır. Yarı finalde elenen gençler ile il sorumluları türkiye finalini izleyecek ve final bitimine müteakip illerine döneceklerdir. 2) Grup yarışmalarından bir önceki gün yöneticiler ile teknik toplantı yapılacaktır. Mücbir sebepler dışında toplantıya katılmayan kişiler yarışmaya alınmayacaktır. Teknik toplantılar ev sahibi illerdeki bir gençlik merkezinde yapılacak olup saatleri genel müdürlük düzenleme kurulu tarafından il sorumlularına bildirilecektir. 3) Katılımcıların grup finallerindeki sahne sırası genel müdürlük düzenleme kurulu tarafından belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır. Genel müdürlük düzenleme kurulu gerekli gördüğü zorunlu hallerde değişiklik yapabilir. 4) Katılımcılar yarışma gününden 1 gün önce yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova alacaktır.   Yarışma başvurusu madde 11- 1) gençlik merkezleri arası türk müziği yarışmalarının duyuruları 2016 yılı aralık ve 2017 ocak aylarında yapılacak olup bu tarih aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder. 2) Yarışmanın başvuru süresi illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; il yarışmasının yapılacağı tarihi şubat ayı sonu olarak seçen iller hazırlık sürecini göz önüne alarak başvuru süresini şubat sonuna kadar uzatabilir. 3) Yarışma başvuruları ise gençlik merkezleri arası türk müziği yarışma talimatnamesi’nin ek-1’ine göre yapılacaktır. Başvurular; il düzenleme kurulu ve illerdeki türk müziği sorumluları tarafından alınacaktır. İl düzeyinde birinci olan kişilere ilişkin olarak sonuç bildirme formu (ek-5) düzenlenerek grup yarışmalarının yapılmasından 10 gün öncesine kadar etkinlikler@gsb.Gov.Tr adresine elektronik olarak gönderilecektir.     Seçici kurul üyeleri ve yarışmaların değerlendirilmesi madde 12- 1) yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu kurul; il birinciliği, grup birinciliği ve türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır. 2) İl birinciliği safhasından görev yapacak seçici kurul üyeleri il düzenleme kurulu tarafından seçilen ve üç (3) üyeden oluşan kuruldur. Söz konusu kurul il müdürlüklerince belirlenir ve jüri görevi yapmak üzere kurul tarafından oluşturulan ekipte gençlik merkezi müzik eğiticileri, meb’e bağlı okullardaki müzik öğretmenleri veya alanında uzman akademisyenlerden oluşan 3 kişilik bir heyet bulunabilir.  Grup birinciliği ve türkiye finali seçici kurulları; genel müdürlük tarafından alanında uzman kişiler arasından seçilen, en az 3 üyeden oluşan kuruldur. 3) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır. 4) Seçici kurul üyeleri; yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesini yaparak, sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler. 5) Seçici kurul üyeleri kişilerin performansını ek-3’te yer alan değerlendirme belgesine göre yapacaktır.   Genel esaslar madde 13- 1) yarışmalar, genel müdürlükçe hazırlanan türk müziği yarışması talimatına göre yapılır. 2) Yarışma yerleri ve tarihleri; il birinciliği yarışmalarında il müdürlükleri tarafından, grup birinciliği ve türkiye finali yarışmalarında ise 9. Maddede belirtildiği tarihlerde düzenlenecektir. (Genel müdürlük, gerekli gördüğü takdirde 9. Maddede yer alan tarih ve illeri değiştirebilir.)    3)  Yarışmacıların her ne sebeple olursa olsun sahnede ve sahne öncesi/sonrasında: türkiye cumhuriyeti devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçılık yapan ve ırkçı söylemler barındıran, argo veya küfür bulunan, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, siyasi içerik ve siyasi eleştiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı öven/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve eylemlerde bulunamaz. Bulunduğu takdirde ise diskalifiye edilecektir. 4) Yarışmaya başvuru için gençlik merkezlerine kayıtlı olmak zorunlu olup, özel teşebbüs ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez. 5) İlde birden fazla gençlik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği yarışmalarına ayrı ayrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen belirlenmiş kategorilerin her birinden bir kişi katılabilir. 6) İl yarışmalarında dereceye giren katılımcıların bilgileri grup yarışmalarından en geç 10 gün önce genel müdürlüğe gönderilecektir. 7) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurulu üyeleri yetkilidir.               Özel esaslar madde 14- 1) solo kız – solo erkek ses yarışması; a) bu yarışma, geleneksel türk müziği türlerine yönelik yapılır. Bu kategoride eserin giriş kısmı olan intro kısaltılacak ve eserde tekrar edilen yerler bir defa okunacaktır. Uygulamaya yönelik gerekli provalar yarışmadan bir gün önce yapılacaktır. B) bu kategoride, geleneksel türk müziği türlerinden usulsüz (serbest) ölçü ile icra edilen uzun hava, gazel, kaside gibi türler münferit olarak icra edilebilir. Eser seçimlerinde trt ve kültür turizm bakanlığı repertuarı zorunlu değildir. Ancak performe edilecek eser kültürümüzün bir parçası olan eserlerden seçilmeli, özellikle de arabesk/fantezi türünde bir eser olmamalıdır. Seçilen eser arabesk/fantezi türüne yakınsa genel müdürlük eserin değiştirilmesini isteyecektir. C) geleneksel türk müziği türlerinden usullü (ritimli) eserler okunurken, başta veya kıtalar arasında uzun hava, gazel, kaside gibi serbest türlerden örnekler yer almamalıdır.      Ç) soliste tüm çalgıların eşlik etmesi zorunludur. Solistin, kendisi çalıp okumak istediği durumlarda ise isteği halinde çalgı grubu kendisine eşlik etmeyecek ancak soliste herhangi bir artı puan da verilmeyecektir. Solistin çalmasındaki hatalar ise kendisine ait olduğundan teknik bir sebeple yapacağı itirazlar da kabul edilmeyecektir. D) değerlendirmede, ilgili müzik türünün ağız, yöresel icra, üslup, tavır ve yorum özelliklerine önem verilir.      2) Solo çalgı yarışması; a) bu yarışma, geleneksel türk müziği türlerine ve icrasına yönelik yapılır. Süre 5 dakikadır. Eser sayısı 1 ile sınırlıdır. B) bu kategoride, geleneksel türk müziğinin usullü (ritimli) türlerinden eserler seslendirilir. C) geleneksel türk müziği türlerinden açış, taksim gibi usulsüz (serbest) ölçülü formlardan seçilen icralar, tek başına seslendirilemez. Ancak, yarışma süresi içerisinde seslendirilecek ritimli ezgilerin başında ya da arasında serbest formların icrası mümkündür.      Ç) solo çalgı, tek başına icra yapar. D) değerlendirmede, ezgi önemli bir unsur olduğundan vurmalı çalgılar, solo çalgı kategorisine katılamaz. E) değerlendirmede, ilgili müzik türünün yöresel icra, üslup, tavır ve yorum özelliklerine önem verilir. F) teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurul üyeleri yetkilidir. G) yarışmacılar hem solo erkek/kız ses hem de solo çalgı dallarında, il, grup ve türkiye finaline farklı eserle katılabilir. Eser değişikliği yarışmalardan en az bir gün önce düzenleme kurulu üyelerine bildirilir.   Mali yükümlülükler madde 15-           1) gençlik merkezleri arası kısa oyun yarışmaları il birinciliği aşamasında ihtiyaç duyulacak dekor, ses ve sahne sistemleri, jüri hizmetleri, nakliye vb. İhtiyaçlar genel müdürlüğün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.           Jüri hizmetleri: katılımcı kişilerin performanslarını puanlama hizmeti ile jüri üyelerine program sonuna verilecek teşekkür plaketini kapsamaktadır.           2) İl birinciliği safhasına katılan kişilerin dekor masrafları için ödenek kullanılmayacak olup bu safhada birinci olarak grup finallerine katılmaya hak kazanan ekibin dekor kostüm ve nakliyesi için genel müdürlüğün gönderdiği ödenek kullanılacaktır.           3) Grup finallerine katılan illerin iaşe (yemek) ve ibateleri (konaklama) genel müdürlükçe karşılanacak olup grup yarışmalarına katılacak illerin gidiş-dönüş yol harcırahları ile gidiş-dönüş gündelikleri il müdürlükleri 2017 yılı bütçesinden karşılanacaktır.           4) Grup finalleri ve türkiye finaline katılacak görevli ve yarışmacılara 6245 sayılı harcırah kanuna göre ödemeler yapılacaktır.           5) Konaklama yarışma tarihinden 1 gün öncesini kapsayacak olup yarışma bittikten sonra katılımcılar ayrılacaktır. Yarışmanın yapıldığı gün konaklama yapılmayacaktır.           * Doğu ve güneydoğu anadolu grup yarışmalarında konaklamalar 2 gün şeklinde olacaktır.     Üçüncü bölüm değerlendirme, itiraz, ödüller, disiplin suçları ve cezaları   değerlendirme  madde 16- (1)bütün kategorilerdeki yarışmalarda, değerlendirme belgesinin kullanılması zorunludur. Değerlendirme belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme belgesi; teknik (50 puan), yorum (35 puan) ve hazır bulunuşluk (15 puan) ana başlıkları olmak üzere üç boyutta puanlamaya tabi tutulur. (Ek- 3)     değerlendirme belgesi teknik (%50) puan yorum (%35) puan hazır bulunuşluk (%15) puan ritmik bütünlük 10 müzikalite 20 akort 5 entonasyon 10 üslup 15 sahne disiplini-kıyafet 5 tavır 10     eser seçimi 5 çalma ve söyleme uyumu 10         notaya uygunluk 10         toplam 50 toplam 35 toplam 15 tablo-1. Değerlendirme belgesi           1)teknik: değerlendirme aşamasının 50 puanlık dilimini kapsar. Teknik boyutta bulunan her alt değerlendirme kategorisi, 10 puan üzerinden değerlendirilir. A) ritmik bütünlük: eserdeki tartışsal öğelerin, belli bir düzen ve kontrol çerçevesinde icra edilip bitirilebilme becerisidir. B) entonasyon: seslerin, doğru frekans değerlerinde ve işitme aralığında seslendirilmesidir. C) tavır: eserlerin ifadelendirilmesinde, yöresel kimliklerin ve karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan biçimsel özelliklerin icrada belirtilmesidir.      Ç) çalma ve söyleme uyumu: eserin icra edilmesinde, çalgı topluluğunun ya da seslendirenlerin birbirleri ile olan uyumudur. D) notaya uygunluk: eserin, seçici kurul üyelerine sunulan notasına uygun icra edilmesidir. 2) Yorum: değerlendirme aşamasının 35 puanlık dilimini kapsar. Yorum boyutunda bulunan müzikalite kategorisi 20 puan, üslup kategorisi ise 15 puan üzerinden değerlendirilir. A) müzikalite: bir müzik eserinin anlamlandırılması ve dinleyenlere en iyi şekilde aktarılması, icracıların müziğin dinamiklerini (hız, gürlük, nüanslar) nitelikli ve uyumlu bir biçimde uygulamasıdır. B) üslup: sanatçıya, yöreye ya da esere özgü renk, anlatım biçimi, tarz ve söyleyiş özelliği, biçem. 3) Hazır bulunuşluk: değerlendirme aşamasının 15 puanlık dilimini kapsar. Hazır bulunuşluk boyutunda bulunan her alt değerlendirme kategorisi, 5 puan üzerinden değerlendirilir. A) akort: eser icrasında tüm çalgıların kendi içerisinde ve birbirleri ile olan ses uyumudur. B) sahne disiplini-kıyafet: katılımcıların sahnedeki hal, eda, tavır, kılık kıyafet, sahneye yerleşme düzeni gibi tüm yarışma performansları boyunca uyguladıkları davranışlar. C) eser seçimi: katılımcıların yarışma şartnamesinde belirtilen eserler arasından performanslarına ve seçtikleri eserdeki anlatımı aktarabilme becerilerine yönelik eserleri belirlemesi ve eserin zorluk derecesidir. İtirazlar madde 17- 1) itirazlar, bu talimatnameye ekinde yer alan itiraz dilekçeleri (ek-4) ile düzenleme kuruluna yapılır. 2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez ve reddedilir. 3) İtirazlar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itirazlar geçersiz sayılır. 4) Yarışmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu sürede yapılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz. 5) İtirazlar, sorumlu yöneticiler tarafından yapılır. 6) Seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.   Ödüller madde 18- 1) il birinciliği yarışmalarında il birincisi olan gruplara il müdürlüklerinin uygun gördüğü ödül verilir. Ödül için yapılan harcamalar genel müdürlüğün gönderdiği ödenekten karşılanır. 2) Grup yarışmalarında ilk 3’e giren gruplara başarı belgesi ve plaket verilir. 3) Türkiye finalinde başarı belgesi ve plaketin yanı sıra genel müdürlüğün uygun göreceği ödüller verilir.   Disiplin suçları ve cezalar madde 19- 1) yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı; a) duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin, b) müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenlerin, c) sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların, d) organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların, e) başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin, f) yarışma talimatının genel esaslar başlıklı 13 üncü maddenin 3’üncü bendinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanların, yarışma hakları elinden alınır. Genel müdürlük düzenleme kurulu kararıyla kişiler diskalifiye edilir. 2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; genel müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar. 3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklar da bir (1) yıl süreyle yarışmaya katılamazlar. 4) Yarışma sonucunda genel müdürlük tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.     Dördüncü bölüm genel müdürlük ve il müdürlükleri tarafından yapılacak işler madde 20- grup, yarı final ve final yarışmalarında genel müdürlük tarafından; grup yarışmaları ve türkiye finalini düzenleme, salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi, profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi, sunum-sunucu hizmeti işi, 5)   jüri ve puanlama hizmeti, 6)   ikram hizmetleri, 7)   video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi, 8)  ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi, 9)  tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi, 10)konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir.   Grup yarışmasının düzenlendiği il müdürlüğü tarafından yapılacak işler: madde 21- 1) yarışmalar günü yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) koordinatör gençlik merkezi müdürü, ildeki tüm gençlik merkezi müdürleri ve liderleri yarışma salonunda hazır bulunacaktır. (İl müdürlüğü personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazırlayacakları yaka kartı yarışma süresince boyunda asılı duracaktır.) 2) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirlerinin ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir. 3) Yarışmalar için düzenlenecek teknik toplantının yapılacağı yeri ayarlayarak, yarışma tarihinden en az 10 gün önce genel müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en kısa sürede katılımcı illere de iletilecektir. 4) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik için yeterli sayıda personel bulunduracaktır. 5) Organizasyona katılacak illere birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il için bir gençlik lideri rehberlik yapacaktır.) 6) Yarışmanın düzenleneceği gün olası tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye getirme işlerini gerçekleştirecektir. Katılımcı il müdürlükleri tarafından; madde 22- il birinciliği yarışmalarını düzenleme, 2) yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya ve kura çekimine, il ekibi sorumlu yöneticisinin katılımı sağlama, 3) grup yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası yaptırma, 4) yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda d-2 belgesi olan ve en az 2012 model otobüs/otobüsler ayarlama, 5) yarışmanın duyurusunu işlemleri yapılacaktır.   İl müdürlükleri diğer yükümlülükleri madde 23- 1) organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları yapacak,(radyo,tv,sosyal medya) 2) toplulukların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün topluluklara tahsis edilmesinin sağlanması, 3) imkânları ölçüsünde, seçici kurul üyelerinin barınması ve beslenmesi konusunda yardımcı olunması, 4) yarışmalara katılacak illere birer lider görevlendirilmesi, 5) yarışma programı ve teknik toplantının yapılacağı yer, yarışma tarihinden önce grup/final yarışmasına katılacak illere duyurulması, 6) sahne ve ses düzenini yaptırarak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbiri alınması, 7) organizasyonla ilgili video ve fotoğraf çekimleri yaptırarak, kayıtları ve fotoğrafları yarışmadan en geç 2 gün sonra genel müdürlüğe göndereceklerdir.   Düzenleme kurulları görevleri madde 24- 1) il birinciliği yarışması düzenleme kurulu;     görevleri; a) sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak, b) seçici kurul üyelerini belirlemek, c) yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. Hazırlıkları tamamlamak, d) yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak, e) talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar vermek, f) grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme formu ve il yarışması tutanağına uygun şekilde tanzim ederek, genel müdürlüğe göndermek.   2) Grup birinciliği ve türkiye finali yarışması düzenleme kurulları;     görevleri; a) organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır. Bu kapsamdan yarışmalardan bir gün önce il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yapmak, b) yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak(teknik bir sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek) c) seçici kurul üyeleri hakkında değerlendirme notu veya düşüncesini genel müdürlüğe bildirmek, d) yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak genel müdürlüğe teslim etmek.               Beşinci bölüm talimatnamede hüküm bulunmayan haller madde 25- bu talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya genel müdürlük düzenleme kurulu yetkilidir.                                                                                                                                                                                                                                                        Ek-1   gençlik merkezleri arası türk müziği solo ses (solist), solo çalgı yarışması   başvuru formu yarışmacının ili/gençlik    merkezi   cep tel   adı soyadı   e-posta   doğum tarihi   çalgı aleti   eserin adı   eserin türü     yarışmak istenilen kategoriler     kategori     dalı   yarışılmak istenilen kategoriler (birden fazla kategori işaretlenebilir)                            18-21 yaş       solo kız ses     solo erkek ses     solo çalgı                                                                                      22-29 yaş       solo kız ses     solo erkek ses     solo çalgı                                                                                                                                                                                               not:  1) bu form en geç ……./……./ 2017  Tarihine kadar bağlı olduğunuz gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü’ne veya en yakın gençlik merkezi müdürlüğü’ne elden, posta veya e-posta yolu ile ulaştırılacaktır. 2) Eserin türü" başlıklı bölüm türkü ise "thm", sanat müziği ise "tsm", geleneksel türk müziği ise "gtm" olarak yazılacaktır.   Ek -2     gençlik merkezleri arası türk müziği yarışması   çalgı listesi               tezeneli-mızraplı çalgılar   yaylı çalgılar     tar ud cümbüş kanun lavta tambur bağlama ailesi a) bas b) divan c) meydan d) tanbura e) çöğür f) cura     keman kemane kemança karadeniz kemençesi ıklığ rebab tırnak kemençe (klasik kemençe) bas kemane tanbur viyolonsel viyola     nefesli çalgılar     vurmalı çalgılar   kaval (dilli-dilsiz) mey ney sipsi tulum zurna argun çığırtma zambır klarnet çifte   asma davul koltuk davulu bendir def maşa zilli masa zil darbuka kaşık goşe nağara sanduka erbane kudüm daire nakkare                                                                                                                                                tuşlu çalgılar   garmon akordeon                                                                                                                                                                                                      ek-3 türk müziği yarışmaları değerlendirme formu yarışmacının ili   yarışma kategorisi   katılımcı adı soyadı   eserin adı   yaş grubu         kriterler yüzde puanı hazır bulunuşluk % 15   sahne disiplini, kıyafet 5   akort 5   eser seçimi 5   teknik % 50   ritmik bütünlük 10   entonasyon 10   tavır 10   çalma ve söyleme 10   notaya uygunluk 10   yorum %35   müzikalite 20   üslûp 15   genel toplam 100     açıklama     seçici kurul üyesinin         adı - soyadı           imzası                           ek -4         itiraz dilekçesi örneği                                                             gençlik hizmetleri genel müdürlüğü türk müziği düzenleme kurulu başkanlığına             itiraz eden kurumun adı                   :   sorumlu yöneticinin adı - soyadı  :   itiraz konusu                                          :         itirazın dayandığı kurallar                      :   ilgili maddesi                                          :   istek                                                             :                         sorumlu yöneticinin   imzası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ek-5 …………….. Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü sonuç bildirme formu    il ekibi sorumlu yöneticisinin   adı-soyadı         görevi           cep telefonu         e-mail adresi           kategori   dalı   adı-soyadı doğum tarihi çalgı aleti eserin türü repertuar no                 seslendirilecek eser     18-21 yaş solo kız ses             solo erkek ses             solo çalgı                 22- 29 yaş   solo kız ses               solo erkek ses               solo çalgı               notlar   1) "çalgı aleti" başlıklı bölüm yalnızca solo çalgı icra yarışması için doldurulacaktır. 2) " Eserin türü" başlıklı bölüm türkü ise "thm", sanat müziği ise "tsm", geleneksel  türk müziği ise "gtm" olarak yazılacaktır. 3) Aşağıdaki kısım gençlik hizmetleri genel müdürlüğüne gönderilecek e-postada (etkinlikler@gsb.Gov.Tr) doldurulacaktır. İl yarışmasına başvuran 18-21 yaş sayısı toplamı il yarışmasına başvuran 22-29 yaş sayısı toplamı         dalı   adı-soyadı doğum tarihi çalgı aleti eserin türü repertuar no                 seslendirilecek eser     18-21 yaş solo kız ses             solo erkek ses             solo çalgı                 22- 29 yaş   solo kız ses               solo erkek ses               solo çalgı               notlar   1) "çalgı aleti" başlıklı bölüm yalnızca solo çalgı icra yarışması için doldurulacaktır. 2) " Eserin türü" başlıklı bölüm türkü ise "thm", sanat müziği ise "tsm", geleneksel  türk müziği ise "gtm" olarak yazılacaktır. 3) Aşağıdaki kısım gençlik hizmetleri genel müdürlüğüne gönderilecek e-postada (etkinlikler@gsb.Gov.Tr) doldurulacaktır. İl yarışmasına başvuran 18-21 yaş sayısı toplamı il yarışmasına başvuran 22-29 yaş sayısı toplamı

Bu ilan için herhangi bir Bilmeniz Gereken madde yoktur.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
8 SAAT
Culture & tourism

Türk Müziği Yarışması

Activity Date: 2/6/2017 - 2/17/2017
Application Date: 12/29/2016 - 1/31/2017
Event Place: Şirnak / Şirnak
Responsible: Ayşegül Yaşar Ürek
0.0
0 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer